“Ugovor o darovanju” tema je još jedne radionice koja je dio građanske akcije “Kutak za sretnije starenje” financirane od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i EGP/Norveških fondova. Sudionici starije životne dobi upoznali su se s mogućnošću ugovornog prijenosa vlasništva na imovini ili imovinskim pravima odnosno dobrovoljnog i besplatnog prepuštanja neke imovinske koristi potencijalnim nasljednicima ili drugim osobama.

Na radionici su navedene posebne vrste ugovora o darovanju značajne za odnose ostavitelja i potencijalnog nasljednika (darovanje s nametom i darovanje za slučaj smrti), oblik u kojem ugovori o darovanju moraju biti sklopljeni, mogućnost opoziva te razloge za opoziv ugovora, ali i porezne obveze odnosno oslobođenja koje nastaju nakon sklapanja ugovora o darovanju.

Sudionicima su na kraju radionice podijeljeni leci na kojima je naveden zaključak o temeljenim razlikama zakonskog i oporučnog nasljeđivanja, te mogućnostima ugovornog raspolaganja i raspodjele imovine za života ostavitelja.

Sve o ugovoru o darovanju možete pronaći u ppt prezentaciji Ugovor o darovanju.

 

“Gift agreement” is the theme of another presentation, which is part of the civil campaign “Corner happier aging” financed by the National Foundation for Civil Society Development and EEA / Norwegian funds. Participants older met with the possibility of contractual transfer ownership of property or property rights or voluntary and unpaid letting some material gain potential heirs or other persons.

At the presentation was given a special kind of gift agreement for significant relationships testator and potential heirs (donation to the charges and donation in case of death), the form in which the gift agreement must be concluded, the possibility of revocation and the reasons for revocation of the contract, but the tax liability or liberation occurring after the conclusion of the gift agreement.

Participants at the end of the presentation divided leaflets which stated conclusion based on the differences between legal and testamentary inheritance, and the possibilities of disposal of the contractual and asset allocation for the life of the testator.

All of gift agreement you can find in the ppt presentation gift agreement.

 

ppdmi