Udruga za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH 12. kolovoza 2015.godine održala je još jednu radionicu s ciljem informiranja i pružanja podrške starijim osobama s područja Grada Požege koju u sklopu građanske akcije Kutak za sretnije starenje financiraju Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i EGP Norveški fondovi.

Kroz radionicu na temu “Nasilje u obitelji nad osobama starije životne dobi” sudionici su bili upoznati s pravnim propisama koji reguliraju nasilje nad osobama starije životne dobi, pojmovima nasilja i zlostavljanja, oblicima nasilja i sankcioniranjem počinitelja.

Kako bi znati prepoznati nasilno ponašanje, kao i oblike nasilja ( fizičkog, psihičkog, materijalnog te nasilja u obliku zanemarivanja i zapuštanja) svaki sudionik anonimno i osobno odgovorima DA ili NE  ispunio upitnik s navedenim tvrdnjama o nasilnom ponašanju. Upitnik je bio sastavljen od 13 tvrdnji koje su opisivale određeni oblik nasilja, te su tako tvrdnje crvene boje predstavljale psihičko nasilje, tvrdnje plave boje materijalno nasilje, a tvrdnje crne boje fizičko nasilje.

Nakon što su ispunili upitnik, voditeljica radionice objasnila je sudionicima kako one tvrdnje koje su označili potvrdno znače da su doživjeli određeni oblik nasilja, te kako boja tvrdnje označava i koji oblik nasilja su doživjeli.

Također, sudionici su upozoreni na potrebu prijave nasilja nadležnim tijelima kao moralne obveze svakog pojedinca u zajednici, ali i upoznati s dužnošću pojedinih institucija  da prijave uočeno nasilje.

Za kraj radionice sudionici su dobili priliku za kreativno izražavanje – izradu plastificiranih kalendara s porukama mira i nenasilja. Volonteri na radionici podijelili su različite isprintane poruke i kalendare te šarene papire kako bi svatko od sudionika izabrao vlastitu poruku za kalendar. Po završetku radionice volonteri Udruge pomogli su svakom od sudionika plastificirati vlastiti kalendar.

Sudionici su si kalendare zadržali, međusobno podijelili ili ostavili Udruzi kako bi se proslijedili dalje.

Radionica je zaključena podjelom letaka s navedenim oblicima nasilja te odgovorima na pitanja kome prijaviti nasilje.

Association for the development and improvement of supplies and the quality of life of persons with disabilities of Croatia on 12 August 2015 held another presentation with the aim of informing and supporting older people from the City of Požega, which as part of a civil action Corner happier aging financed by the National Foundation for Development civil society and Norwegian EEA funds.

Through the presentation on “Domestic violence against the elderly,” the participants were acquainted with the legal regulations governing violence against the elderly, in terms of violence and abuse, of violence and punishing the perpetrators.

To know how to recognize violent behavior, as well as forms of violence (physical, psychological, material and violence in the form of neglect and neglect) each participant anonymously and personally answers yes or no filled out a questionnaire with the following statements about violent behavior. The questionnaire consisted of 13 statements that describe a particular form of violence, and thus claims the red color represented the psychological violence, allegations of blue material violence and allegations of black physical violence.

Once you have completed the questionnaire, the workshop leader explained to the participants how those statements that have marked the affirmative means that they have experienced some form of violence, as well as color claims indicates the kind of violence they experienced.

Also, participants are advised of the need to report violence to the competent authorities as a moral obligation of every individual in the community, but also to meet the duty of individual institutions to report noted violence.

For the end of the presentation participants were given the opportunity for creative expression – producing polymer calendar with messages of peace and non-violence. Volunteers at the presentation shared a variety of printed messages and calendars and colorful paper to each participant chose his own message to the calendar. After the presentation the volunteers of helped each participant coated own calendar.

Participants was kept calendars, each divided or left the Association in order to pass on.

The presentation was concluded distributing flyers with these forms of violence and responses to questions which report the violence.

 

 

WP_20150812_009WP_20150812_003WP_20150812_001WP_20150825_005[1]WP_20150812_006WP_20150825_001WP_20150825_002