Grb Bilanca
Ministarstvo financija Republike Hrvatske
     Izaberite godinu za prikaz bilance:
UDRUGA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE POMAGALA I KVALITETE ŽIVLJENJA OSOBA S INVALIDITETOM REPUBLIKE HRVATSKE
OIB 91405769168 Matični broj 01724975
Račun iz rač. plana BILANCA - IMOVINA Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca
  IMOVINA 43.604,00 kn 51.799,00 kn
0 Nefinancijska imovina 35.198,00 kn 38.646,00 kn
01 Neproizvedena dugotrajna imovina 0,00 kn 0,00 kn
011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 kn 0,00 kn
0111 Zemljište 0,00 kn 0,00 kn
0112 Rudna bogatstva 0,00 kn 0,00 kn
0113 Ostala prirodna materijalna imovina 0,00 kn 0,00 kn
012 Nematerijalna imovina 0,00 kn 0,00 kn
0121 Patenti 0,00 kn 0,00 kn
0122 Koncesije 0,00 kn 0,00 kn
0123 Licence 0,00 kn 0,00 kn
0124 Ostala prava 0,00 kn 0,00 kn
0125 Goodwill 0,00 kn 0,00 kn
0126 Osnivački izdaci 0,00 kn 0,00 kn
0127 Izdaci za razvoj 0,00 kn 0,00 kn
0128 Ostala nematerijalna imovina 0,00 kn 0,00 kn
019 Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 kn 0,00 kn
02 Proizvedena dugotrajna imovina 35.198,00 kn 38.646,00 kn
021 Građevinski objekti 0,00 kn 0,00 kn
0211 Stambeni objekti 0,00 kn 0,00 kn
0212 Poslovni objekti 0,00 kn 0,00 kn
0213 Ostali građevinski objekti 0,00 kn 0,00 kn
022 Postrojenja i oprema 35.198,00 kn 38.646,00 kn
0221 Uredska oprema i namještaj 28.398,00 kn 31.846,00 kn
0222 Komunikacijska oprema 6.800,00 kn 6.800,00 kn
0223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 kn 0,00 kn
0224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 kn 0,00 kn
0225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 kn 0,00 kn
0226 Sportska i glazbena oprema 0,00 kn 0,00 kn
0227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 kn 0,00 kn
023 Prijevozna sredstva 0,00 kn 0,00 kn
0231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 kn 0,00 kn
0232 Ostala prijevozna sredstva 0,00 kn 0,00 kn
024 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 kn 0,00 kn
0241 Knjige u knjižnicama 0,00 kn 0,00 kn
0242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 0,00 kn 0,00 kn
0243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 kn 0,00 kn
0244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 0,00 kn 0,00 kn
025 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 kn 0,00 kn
0251 Višegodišnji nasadi 0,00 kn 0,00 kn
0252 Osnovno stado 0,00 kn 0,00 kn
026 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 kn 0,00 kn
0261 Ulaganja u računalne programe 0,00 kn 0,00 kn
0262 Umjetnička, znanstvena i literarna djela 0,00 kn 0,00 kn
0263 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 kn 0,00 kn
029 Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine 0,00 kn 0,00 kn
03 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0,00 kn 0,00 kn
031 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0,00 kn 0,00 kn
0311 Plemeniti metali i drago kamenje 0,00 kn 0,00 kn
0312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 0,00 kn 0,00 kn
04 Sitni inventar 0,00 kn 0,00 kn
041 Zalihe sitnog inventara 0,00 kn 0,00 kn
042 Sitni inventar u uporabi 0,00 kn 0,00 kn
049 Ispravak vrijednosti sitnog inventara 0,00 kn 0,00 kn
05 Nefinancijska imovina u pripremi 0,00 kn 0,00 kn
051 Građevinski objekti u pripremi 0,00 kn 0,00 kn
052 Postrojenja i oprema u pripremi 0,00 kn 0,00 kn
053 Prijevozna sredstva u pripremi 0,00 kn 0,00 kn
054 Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi 0,00 kn 0,00 kn
0541 Višegodišnji nasadi u pripremi 0,00 kn 0,00 kn
0542 Osnovno stado u pripremi 0,00 kn 0,00 kn
055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi 0,00 kn 0,00 kn
056 Ostala nefinancijska imovina u pripremi 0,00 kn 0,00 kn
06 Proizvedena kratkotrajna imovina 0,00 kn 0,00 kn
061 Zalihe za obavljanje djelatnosti 0,00 kn 0,00 kn
0611 Zalihe za preraspodjelu drugima 0,00 kn 0,00 kn
0612 Zalihe materijala za redovne potrebe 0,00 kn 0,00 kn
0613 Zalihe rezervnih djelova 0,00 kn 0,00 kn
0614 Zalihe materijala za posebne potrebe 0,00 kn 0,00 kn
062 Proizvodnja i proizvodi 0,00 kn 0,00 kn
0621 Proizvodnja u tijeku 0,00 kn 0,00 kn
0622 Gotovi proizvodi 0,00 kn 0,00 kn
063 Roba za daljnju prodaju 0,00 kn 0,00 kn
1 Financijska imovina 8.406,00 kn 13.153,00 kn
11 Novac u banci i blagajni 1.376,00 kn 4.486,00 kn
111 Novac u banci 1.360,00 kn 989,00 kn
1111 Novac na računu tuzemnih poslovnih banaka 1.360,00 kn 989,00 kn
1112 Novac na računu inozemnih poslovnih banaka 0,00 kn 0,00 kn
1113 Prijelazni račun 0,00 kn 0,00 kn
112 Izdvojena novčana sredstva 0,00 kn 0,00 kn
113 Novac u blagajni 16,00 kn 3.497,00 kn
114 Vrijednosnice u blagajni 0,00 kn 0,00 kn
12 Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo 0,00 kn 1.200,00 kn
121 Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama 0,00 kn 0,00 kn
1211 Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama 0,00 kn 0,00 kn
1212 Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama 0,00 kn 0,00 kn
122 Jamčevni polozi 0,00 kn 0,00 kn
123 Potraživanja od radnika 0,00 kn 0,00 kn
124 Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 0,00 kn 0,00 kn
1241 Potraživanja za više plaćene poreze 0,00 kn 0,00 kn
1242 Potraživanje za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 0,00 kn 0,00 kn
1243 Potraživanje za više plaćene carine i carinske pristojbe 0,00 kn 0,00 kn
1244 Potraživanje za više plaćene ostale poreze 0,00 kn 0,00 kn
1245 Potraživanje za više plaćene doprinose 0,00 kn 0,00 kn
129 Ostala potraživanja 0,00 kn 1.200,00 kn
1291 Potraživanja za naknade koje se refundiraju 0,00 kn 0,00 kn
1292 Potraživanja za naknade štete 0,00 kn 0,00 kn
1293 Potraživanja za predujmove 0,00 kn 0,00 kn
1294 Ostala nespomenuta potraživanja 0,00 kn 1.200,00 kn
13 Zajmovi 1.200,00 kn 0,00 kn
131 Zajmovi građanima i kućanstvima 0,00 kn 0,00 kn
132 Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost 0,00 kn 0,00 kn
133 Zajmovi ostalim subjektima 1.200,00 kn 0,00 kn
139 Ispravak vrijednosti danih zajmova 0,00 kn 0,00 kn
14 Vrijednosni papiri 0,00 kn 0,00 kn
141 Čekovi 0,00 kn 0,00 kn
1411 Čekovi - tuzemni 0,00 kn 0,00 kn
1412 Čekovi - inozemni 0,00 kn 0,00 kn
142 Komercijalni i blagajnički zapisi 0,00 kn 0,00 kn
1421 Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni 0,00 kn 0,00 kn
1422 Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni 0,00 kn 0,00 kn
143 Mjenice 0,00 kn 0,00 kn
1431 Mjenice - tuzemne 0,00 kn 0,00 kn
1432 Mjenice - inozemne 0,00 kn 0,00 kn
144 Obveznice 0,00 kn 0,00 kn
1441 Obveznice – tuzemne 0,00 kn 0,00 kn
1442 Obveznice – inozemne 0,00 kn 0,00 kn
145 Opcije i drugi financijski derivati 0,00 kn 0,00 kn
1451 Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni 0,00 kn 0,00 kn
1452 Opcije i drugi financijski derivati - inozemni 0,00 kn 0,00 kn
146 Ostali vrijednosni papiri 0,00 kn 0,00 kn
1461 Ostali tuzemni vrijednosni papiri 0,00 kn 0,00 kn
1462 Ostali inozemni vrijednosni papiri 0,00 kn 0,00 kn
149 Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira 0,00 kn 0,00 kn
15 Dionice i udjeli u glavnici 0,00 kn 0,00 kn
151 Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija 0,00 kn 0,00 kn
1511 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija 0,00 kn 0,00 kn
1512 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija 0,00 kn 0,00 kn
152 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava 0,00 kn 0,00 kn
1521 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava 0,00 kn 0,00 kn
1522 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava 0,00 kn 0,00 kn
159 Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici 0,00 kn 0,00 kn
16 Potraživanja za prihode 5.830,00 kn 7.467,00 kn
161 Potraživanja od kupaca 5.830,00 kn 7.467,00 kn
162 Potraživanja za članarine i članske doprinose 0,00 kn 0,00 kn
163 Potraživanja za prihode po posebnim propisima 0,00 kn 0,00 kn
164 Potraživanja za prihode od imovine 0,00 kn 0,00 kn
1641 Potraživanja za prihode od financijske imovine 0,00 kn 0,00 kn
1642 Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine 0,00 kn 0,00 kn
165 Ostala nespomenuta potraživanja 0,00 kn 0,00 kn
169 Ispravak vrijednosti potraživanja 0,00 kn 0,00 kn
19 Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda 0,00 kn 0,00 kn
191 Rashodi budućih razdoblja 0,00 kn 0,00 kn
192 Nedospjela naplata prihoda 0,00 kn 0,00 kn
Račun iz rač. plana BILANCA - OBVEZE I VLASTITI IZVORI Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca
  OBVEZE I VLASTITI PRIHODI   43.603,00 kn   51.799,00 kn
2 Obveze 62.220,00 kn 145.962,00 kn
24 Obveze za rashode 59.420,00 kn 114.752,00 kn
241 Obveze za radnike 37.049,00 kn 52.478,00 kn
2411 Obveze za plaće - neto 26.434,00 kn 35.090,00 kn
2412 Obveze za naknade plaća – neto 0,00 kn 0,00 kn
2413 Obveze za plaće u naravi – neto 0,00 kn 0,00 kn
2414 Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća 121,00 kn 123,00 kn
2415 Obveze za doprinose iz plaća 4.245,00 kn 6.720,00 kn
2416 Obveze za doprinose na plaće 6.178,00 kn 10.545,00 kn
2417 Ostale obveze za radnike 71,00 kn 0,00 kn
242 Obveze za materijalne rashode 22.371,00 kn 62.274,00 kn
2421 Naknade troškova radnicima 0,00 kn 0,00 kn
2422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično 0,00 kn 0,00 kn
2423 Naknade volonterima 0,00 kn 0,00 kn
2424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 0,00 kn 0,00 kn
2425 Obveze prema dobavljačima u zemlji 22.371,00 kn 50.621,00 kn
2426 Obveze prema dobavljačima u inozemstvu 0,00 kn 0,00 kn
2429 Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja 0,00 kn 11.653,00 kn
244 Obveze za financijske rashode 0,00 kn 0,00 kn
2441 Obveze za kredite za izdane vrijednosne papire 0,00 kn 0,00 kn
2442 Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 kn 0,00 kn
2443 Obveze za ostale financijske rashode 0,00 kn 0,00 kn
245 Obveze za prikupljena sredstva pomoći 0,00 kn 0,00 kn
246 Obveze za kazne i naknade šteta 0,00 kn 0,00 kn
249 Ostale obveze 0,00 kn 0,00 kn
2491 Obveze za poreze 0,00 kn 0,00 kn
2492 Obveze za porez na dodanu vrijednost 0,00 kn 0,00 kn
2493 Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze 0,00 kn 0,00 kn
25 Obveze za vrijednosne papire 0,00 kn 0,00 kn
251 Obveze za čekove 0,00 kn 0,00 kn
2511 Obveze za čekove - tuzemne 0,00 kn 0,00 kn
2512 Obveze za čekove - inozemne 0,00 kn 0,00 kn
252 Obveze za mjenice 0,00 kn 0,00 kn
2521 Obveze za mjenice - tuzemne 0,00 kn 0,00 kn
2522 Obveze za mjenice - inozemne 0,00 kn 0,00 kn
259 Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire 0,00 kn 0,00 kn
26 Obveze za kredite i zajmove 2.800,00 kn 31.210,00 kn
261 Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora 0,00 kn 0,00 kn
2611 Obveze za kredite u zemlji 0,00 kn 0,00 kn
2612 Obveze za kredite iz inozemstva 0,00 kn 0,00 kn
262 Obveze za robne i ostale zajmove 2.800,00 kn 31.210,00 kn
2621 Obveze za zajmove u zemlji 2.800,00 kn 31.210,00 kn
2622 Obveze za zajmove iz inozemstva 0,00 kn 0,00 kn
269 Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove 0,00 kn 0,00 kn
29 Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja 0,00 kn 0,00 kn
291 Odgođeno plaćanje rashoda 0,00 kn 0,00 kn
292 Naplaćeni prihodi budućih prihoda 0,00 kn 0,00 kn
2921 Unaprijed plaćeni prihodi 0,00 kn 0,00 kn
2922 Odgođeno priznavanje prihoda 0,00 kn 0,00 kn
5 Vlastiti izvori -18.617,00 kn -94.163,00 kn
51 Vlastiti izvori 0,00 kn 0,00 kn
511 Vlastiti izvori 0,00 kn 0,00 kn
512 Revalorizacijska rezerva 0,00 kn 0,00 kn
52 Rezultat poslovanja
522 Višak/manjak prihoda
5221 Višak prihoda 0,00 kn 0,00 kn
5222 Manjak prihoda 18.617,00 kn 94.163,00 kn
Račun iz rač. plana IZVANBILANCNI ZAPISI Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca
6 Izvanbilančni zapisi
61 Izvanbilančni zapisi – aktiva 0,00 kn 0,00 kn
62 Izvanbilančni zapisi – pasiva 0,00 kn 0,00 kn